براى شادى و آرامش روح میّت انجام چه کارهایی شایسته است؟ - گنجینه ...

انجام کارهای نیک: امام صادق (ع) فرمود: «...صدقه، دعا و نیکى به میت مىرسد و اجرش را به کننده این کارها و میت می دهند». [12] «هر مسلمانى به نیابت از اموات عمل خیری انجام دهد، خداى تعالى پاداش وى را چند برابر نماید و مردگان را از آن بهرهمند سازد». [13]. چهار. خواندن نماز وحشت: مستحبّ است در شب اول قبر، دو رکعت نماز وحشت (نماز هدیه میّت در شب ...

روح جنين پس از مرگ | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

23 نوامبر 2011 ... در برخی از روایات وارد شده است که امام صادق(ع) فرمود: 'زمانی که یکی از اطفال مؤمنان از دنیا می رود، منادی در آسمان و زمین ندا سر می دهد که: فلانی از دنیا رفت. اگر پدر و مادرش قبلاً از دنیا رفته باشند، به ایشان سپرده می شود که تحت تکفّل وی پرورش پیدا کرده و بزرگ شود در غیر این صورت، مربی وی حضرت فاطمه(س) خواهد بود ...

نوزادی که فوت میکنه تکلیفش چی میشه؟ - گفتگوی دینی

18 جولای 2012 ... خداوند متعال حضرت ابراهیم(ع) و ساره(س) را سرپرست اولاد مؤمنان نموده و آنان بوسیله درختى که در بهشت است و داراى نوکى مانند نوک پستان گاو مى باشد تغذیه مى گردند، پس چون قیامت فرا رسد؛ لباسهاى زیبا بر آنان پوشانده شده و با عطریّات بهشتى خوشبو گشته، و به پدرانشان اهدا مى گردند، و از آن هنگام آنان با پدرانشان در ...

آخرین ضوابط ودستورالعمل های اجرایی سازمان بیمه گر در مراکزتابعه

ﺗﺒﺼﺮه. ۶. : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎردر ﺑﺨﺶ وﯾﮋه اى از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻً وﺟﻮد آن ﺑﺨﺶ رﺳﻤﺎً از ﺳﻮى. ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر از آن ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ و ﻣﮫﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺨﺖ اﯾﺰوﻟﻪ. ھﺰﯾﻨﻪ اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ در ﻣﻮاردى ﻣﺎﻧﻨﺪ ( ﺑﯿﻤﺎرى ﻋﻔﻮﻧﯽ. -. درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ. -. ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ اﯾﺰوﻟﻪ. ﻣﻌﮑﻮس) ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ...

منبع: جویا

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com