ع نوزادفوتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۵۲
ع نوزادفوتی
انجام کارهای نیک: امام صادق (ع) فرمود: «...صدقه، دعا و نیکى به میت مىرسد و اجرش را به کننده این کارها و میت می دهند». [12] «هر مسلمانى به نیابت از اموات عمل خیری انجام دهد، خداى تعالى پاداش وى را چند برابر نماید و مردگان را از آن بهرهمند سازد». [13]. چهار. خواندن نماز وحشت: مستحبّ است در شب اول قبر، دو رکعت نماز وحشت (نماز هدیه میّت در شب ...
23 نوامبر 2011 ... در برخی از روایات وارد شده است که امام صادق(ع) فرمود: 'زمانی که یکی از اطفال مؤمنان از دنیا می رود، منادی در آسمان و زمین ندا سر می دهد که: فلانی از دنیا رفت. اگر پدر و مادرش قبلاً از دنیا رفته باشند، به ایشان سپرده می شود که تحت تکفّل وی پرورش پیدا کرده و بزرگ شود در غیر این صورت، مربی وی حضرت فاطمه(س) خواهد بود ...
18 جولای 2012 ... خداوند متعال حضرت ابراهیم(ع) و ساره(س) را سرپرست اولاد مؤمنان نموده و آنان بوسیله درختى که در بهشت است و داراى نوکى مانند نوک پستان گاو مى باشد تغذیه مى گردند، پس چون قیامت فرا رسد؛ لباسهاى زیبا بر آنان پوشانده شده و با عطریّات بهشتى خوشبو گشته، و به پدرانشان اهدا مى گردند، و از آن هنگام آنان با پدرانشان در ...
ﺗﺒﺼﺮه. ۶. : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎردر ﺑﺨﺶ وﯾﮋه اى از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻً وﺟﻮد آن ﺑﺨﺶ رﺳﻤﺎً از ﺳﻮى. ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر از آن ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ و ﻣﮫﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺨﺖ اﯾﺰوﻟﻪ. ھﺰﯾﻨﻪ اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ در ﻣﻮاردى ﻣﺎﻧﻨﺪ ( ﺑﯿﻤﺎرى ﻋﻔﻮﻧﯽ. -. درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ. -. ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ اﯾﺰوﻟﻪ. ﻣﻌﮑﻮس) ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ...

خوش آمدید

بستن